بازگشت به صفحه اصلی
 

 
 
 

وب سايت دکتر ولی اله بنی عامری

 

نام: ولي اله                                                                                

نام خانوادگي: بني عامري                                                  

سال تولد: 1343

متاهل و داراي 2 فرزند

 

تحصيلات    سمت     زمينه تحقيقاتي و علاقه مندي     طرح هاي تحقيقاتي    سمينارها و گنگره ها

مقالات    راهنمايي و مشاوره دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري     عضويت در انجمن ها

 تجارب كاري     برگزاري دوره هاي آموزشي     شركت در كنفرانس ها و بازديد هاي علمي

 

تحصيلات:

ليسانس گياه پزشكي از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در سال 1372

فوق ليسانس حشره شناسي كشاورزي از دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز  1375

دكتري حشره شناسي كشاورزي از دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز + آمستردام هلند  1382

 

سمت: عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و

رییس کارگروه تخصصی تولیدات گلخانه ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

مسوول کمیته تدوین تحقیقات راهبردی عوامل خسارت زای محصولات گلخانه ای کشور

عضو کمیته تحقیقات و اموزش ستاد تولیدات گلخانه ای کشور

 

زمينه تحقيقاتي و علاقه مندي:

روشهاي نمونه گيري از حشرات، مطالعات تحليل كمي جمعيت و روابط متقابل گياه - گياهخوار- دشمن طبيعي  و مديريت كنترل تلفيقي آفات محصولات گلخانه اي و گیاهان فضای سبز.

 

طرح هاي تحقيقاتي:

پايش جمعيت سن گندم Eurygaster integriceps با استفاده از فرمون جنسي

مجري مسوول

1376

1378

پايان يافته

بررسي تاثير حشره كشهاي شيميائي و بيولوژيك    B.T. عليه پروانه پشت الماسي كلم

مجري مسئول

1379

1381

پايان يافته

تحليل كمي جمعيت سن  شكارگر  
  Orius niger
در شرايط آزمايشگاه

مجري مسئول

1380

1383

پايان يافته

بررسي تاثير غلظت‌هاي مختلف صابون حشره كش در مقايسه با حشره كش متاسيستوكس در كنترل شته جاليز   Aphis gossypii روي خيار گلخانه اي

مجري مسئول

1383

1385

پايان يافته

شناسائي و اثبات انتقال گونه هاي تريپس ناقل دو توسپوويروس لكه پژمردگي گوجه فرنگي  (TSWV) و لكه نكروز گل حنا  (INSV) در گياهان زينتي استان تهران

مجري مسوول

1382

1384

پايان يافته

رديابي جمعيت تريپس غربي گل Frankliniella occidentalis Pergande در گياهان زينتي

مجري مسوول

1386

1388

در دست اجرا

 

سمينارها و گنگره ها:

1- بني عامري، ولي اله و م. س. مصدق، 1377. مقايسه كارآيي دو گونه زنبور پارازيتوييد  Anagyrus dactylopii (How.) , A. agraensis (Sara) (Hym.: Encyrtidae) در كنترل شپشك آرد آلود جنوب  Nipaecoccus viridis (New.) (Hom.: Pseudococcidae)   سيزدهمين گنگره گياه پزشكي ايران، ص. 115 .

2- بني عامري، ولي اله و م. س. مصدق، 1377. بررسي زيست شناسي زنبور Anagyrus agraensis (Sara) ( Hym.: Encyrtidae) پارازيتوييد  شپشك آرد آلود جنوب  Nipaecoccus viridis (New.) (Hom.: Pseudococcidae)   سيزدهمين گنگره گياه پزشكي ايران، ص. 116.

3- بني عامري، ولي اله، م. غيبي و ا. سليمان نژاديان 1379.  تحليل كمي جمعيت تريپس شكارگر    Scolothrips longicornis (P.) (Thys.: Thripidae)  دومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي.

4-  بني عامري، ولي اله، م. غيبي و ا. سليمان نژاديان 1380. پرورش آزمايشگاهي سن شكارگر Orius niger aegyptiacus Wagner بر اساس داده هاي بيولوژيكي. نخستين سمينار علمي كاربردي گل و گياهان زينتي ايران.

5- بني عامري،‌ ولي اله، 1382. راهكارهاي مديريت تلفيقي آفات سبزيجات گلخانه اي ، ‌سومين همايش ملي توسعه ي كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده ي بهينه از كود وسم در كشاورزي . ص. 662.

6- بني عامري، ولي اله و آقا رفيعي شاهرخ، 1384. ارزيابي مديريت كنترل آفات و بيماريهاي گياهان زينتي كشور ، چالش ها و راهكارها، دورنماي توسعه صنعت گل و گياهان زينتي ايران

 5.    Baniameri, V. and Gh. Abdollahi, 2001. Population monitoring of Sunn pest Eurygaster integriceps Put. using sex pheromone. 4th Asia – pacific Conference of Entomology. Kuala Lumpur-MALAYSIA.

6.    Baniameri, V.,  Solaymannejadian, E and J. Mohaghegh. 2003. Life table and age-dependent reproduction of the predatory bug Orius niger Wolff (Het.: Anthocoridae) at three constant temperatures; a demographic analysis.

.

7.    Salehi , F. J. Haji-zadeh, V. Baniameri, A. Sahragard and L. Salehi. 2006. Host preference of the predatory bug Orius niger Wolff to the Thrips tabaci, Aphis gossypii and Tetranychus urticae 17th Iranian Plant protection Congress P. 38.

 

مقالات:

1.   بني عامري ، و . ابراهيم سليمان نژاديان و جعفر محقق نيشابوري 1383.  بررسي اثر دماهاي مختلف بر رشدونمو مراحل نابالغ سن شكارگر Orius niger Wolff. مجله آفات و بيماريهاي گياهي جلد 72 شماره2  صفحات 47-57.

2.  بني عامري، و. ، ابراهيم سليمان نژاديان، آرنه يانس،  جعفر محقق نيشابوري  و مور يس سابليس.  1381. بررسي رفتار شكارگري سن Orius niger Wolff   روي تريپس پياز  Thrips tabaci Lind. در شرايط آزمايشگاه مجله آفات و بيماريهاي گياهي جلد 70 شماره  (2) صفحات 19-28.

 

3.    Baniameri, V.; A. Nasrollahi. 2003. Status of IPM program in greenhouse vegetables in Iran. IOBC/ wprs Bulletin Vol. 26 (10). Additional papers.

4.    Ghazavi, M.; S. Farrokhi and V. Baniameri. 2003. First report of Entomophaga grylli on short- horned  grasshoppers in Iran. Rostaniaha, Vol. 4.

5.    Baniameri, V. Sh. Agha- Rafiee. 2004. Current status of IPM in ornamental plants in Pakdasht - Tehran, challenges and strategies.( unpublished).

6.    Baniameri, V.; E. Solayman-nejadian and J. Mohaghegh  2004. Life table and age dependent reproduction of the predatory bug Orius niger (Wolff) (Het.: Anthocoridae) at three constant temperatures; a demographic analysis. Appl. Ent. Zool. 40 (4) : 545- 550.

7.    Baniameri, V. 2005. Application of non-chemical control of the slug Lehmannia valentiana Ferussac in greenhouse  gerbera in Iran. IOBC/ wprs  Bulletin Vol. 28 (1) pp 9-10.

8.    Baniameri, V. and A. Sheikhi, 2006. Imidocloprid as soil application against whitefly Bemisai tabaci in greenhouse cucumber. IOBC wprs.  Bulletin Vol. 29 (4) pp 101 – 102.

9.    Solayman-nejadian, E, A. Nemati, P. Shishehbor, K. Kamali, and V. Baniameri. 2006. Biology of the two spotted spider mite, Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidea) on four common varieties of eggplant in Iran. IOBC wprs Bulletin Vol. 29 (4). pp:115-120.

10. Fathipour, Y., M. Haghani, A.A. Talebi and V. Baniameri, 2006. Natural parasitism of Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) on cucumber under field and greenhouse condition. IOBC/ wprs Bulletin Vol. 29 (4). pp:163-168.

11. Talebi, A. A., A. A. Zamani, Y. Fathipour, V. Baniameri, K. Kheradmand and M. Haghani. 2006. Host stage preference by Aphidius colemani and Aphidius matricariae (Hymenoptera: Aphidiidae) as parasitoids Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) on greenhouse cucumber. IOBC/wprs Bulletin Vol. 29 (4). pp:181-186.

12. Baniameri, V., E. Soleyman-nejadian, and J. Mohaghegh. 2006. The predatory bug Orius niger: its biology and potential for controlling Thrips tabaci in Iran. IOBC/ wprs Bulletin Vol. 29 (4). pp:207-209.

13. Ghotbi, T. and V. Baniameri. 2006. Identification and determination of transmission ability of thrips species as vectors of  two tospovirus, tomatospotted wilt virus (TSWV) and impatiens necrotic spot virus (INSV), on ornamental plants in Iran. IOBC/ wprs Bulletin Vol. 29 (4). pp:297-300.  

14. Zamani, A.A. , A.A. Talebi, Y. Fatipour and V. Baniameri, 2006. Effect of temperature on biology and population growth parameters of Aphis gossypii Glover(Hom., Aphididae) on greenhouse cucumber. J. Appl. Entomol. 130 (8) 453- 460.

15. Djavadi, S.B., D. Mehrshahi and V. Baniameri. 2006. Euphorbia serpens, first report from Iran. Rostaniha, Vol. 7 (1) . p. 97.

16. Zamani, A.A. , A.A. Talebi, Y. Fatipour and V. Baniameri, 2006. Temperature –dependent functional response of two parasitoids , Aphidius colemani and Aphidius matricariae (Hymenoptera: Aphidiidae), on the cotton aphid. J. Pest Sci. 79: 183-188.

 

راهنمايي و مشاوره دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري:

1

بررسي فون و تنوع زيستي مگس هاي سيرفيده Syrphidae  در منطقه گرگان

كارشناسي ارشد

2

بررسي كارايي سن شكارگر Orius niger  در شرايط آزمايشگاه

كارشناسي ارشد

3

مطالعه كارايي زنبور پارازيتوييد  Diglyphus isae روي  Liriomyza trifolii  در خيار گلخانه اي 

دكتري

4

بررسي كارايي دو گونه زنبور پارازيتوييد Aphidius colemani  , A. matricaria  روي شته سبز  Aphis gossypii در خيار گلخانه اي 

دكتري

5

بررسی تغییرات جمعیت مگس مینوز برگ در خیار گلخانه ای

  دکتری

6

حساسیت مراحل مختلف سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum به حشره کش های جدید و رایج

 کارشناسی ارشد

7

بررسی کارایی سن شکارگر  Orius niger  در کنترل کنه تارتن رز گلخانه ای

 کارشناسی ارشد

8

بررسی تاثیر دو گونه قارچ بیمارگر Beauveria bassiana  و  Metarhizium anisopliae در شرایط آزمایشگاه

 کارشناسی ارشد

9

بررسی حساسیت تریپس پیاز Thrips tabasi به گروه های حشره کش جدید

 کارشناسی ارشد

 

عضويت در انجمن ها:

1- انجمن حشره شناسي ايران

 2-   IOBC/WPRS Working Group ‘Integrated Control in Protected Crops, Mediterranean Climate’

 3 -  IOBC/WPRS Working Group ‘Integrated Control in Protected Crops, Temporal Climate’

  

تجارب كاري:

 مشاور سازمان پارک ها و فضای سبز تهران از سال 1384 تاکنون در زمینه مدیریت نگهداری گیاهان فضای سبز شهر تهران

 مشاور  طرح FAO با عنوان Improvement for greenhouse management for women and young farmer's employment. TCP /IRA/8927 در سال 2002 -2004

 مدیریت پروژه مطالعات شهرك هاي گلخانه اي خرم آباد ، گرگان ، بجنورد ، جيرفت و كهنوج

 مشاور طرح FAO  با عنوان Regional Integrated Pest Management program in the Near East, GFTS/RNE سال 2004 - 2005

 مشاور كنترل آفات و بيماريهاي گياهان زينتي گلخانه آشيانه سبز تهران

 مشاور كنترل آفات و بيماريهاي گياهان زينتي گلخانه موسسه كشاورزي زعيم

 مشاور كنترل آفات و بيماريهاي رز براي  شركت تعاوني گلخانه داران رز اصفهان

 

برگزاري دوره هاي آموزشي:

 دوره آموزشي آي پي ام محصولات گلخانه اي جيرفت 1382

 دوره آموزشي آي پي ام محصولات گلخانه اي اصفهان 1384

 دوره آموزشي آي پي ام محصولات گلخانه اي يزد  1382

 دوره آموزشي آي پي ام محصولات گلخانه اي ياسوج 1385

 دوره آموزشي آي پي ام محصولات گلخانه اي گرگان1384

 دوره آموزشي آي پي ام محصولات گلخانه اي گرمسار 1383

 دوره آموزشي آي پي ام محصولات گلخانه اي اردبيل 1385

 دوره آموزشي آي پي ام محصولات گلخانه اي تهران 1382 و 1384 و 1385

 دوره آموزشي آي پي ام محصولات گلخانه اي بندر عباس 1383

 دوره آموزشي آي پي ام محصولات گلخانه اي دزفول 1383

 دوره آموزشي آي پي ام محصولات گلخانه اي كرج 1385

 دوره آموزشي آي پي ام تخصصي رز گلخانه اي اصفهان 1384

 دوره آموزشي آي پي ام تخصصي رز گلخانه اي تهران – پاكدشت- شهريار و كرج 1384 و 1385

 دوره آموزشي آي پي ام تخصصي رز گلخانه اي دزفول 1384

 دوره آموزشي مديريت عوامل خسارت زا در گلخانه هاي تحقيقاتي تهران ، كرج 1384 و 1385

 دوره آموزشي آي پي ام تخصصي خیار گلخانه اي - قم 1384

 

شركت در كنفرانس ها و بازديد هاي علمي :

 ارايه سخنراني دركنفرانس مديريت تلفيقي عوامل خسارت زا محصولات گلخانه اي IOBC مراكش 2001

 بازديد از گلخانه هاي توليد سبزي هاي گلخانه اي اگادير – مراكش 2001

 ارايه سخنراني در كنفرانس مديريت تلفيقي عوامل خسارت زا محصولات گلخانه اي IOBC فنلاند 2003

 ارايه سخنراني در كنفرانس مديريت تلفيقي عوامل خسارت زا محصولات گلخانه اي IOBC اسپانيا 2004

 بازديد از گلخانه اي توليد سبزي هاي گلخانه اي منطقه مورسيا – اسپانيا در 2003 و 2005

 بازديد از نمايشگاه بين المللي گل و گياه NTV   هلند   2004 ، 2005 ، 2006 و 2007

 بازديد علمي از مراكز تحقيقات توليدات گلخانه اي هلند در آلسمير و نالد ويك 2001، 2005

 بازديد علمي از موسسات و كارخانجات سازه و تجهيزات گلخانه اي كشورهاي هلند ، فرانسه و اسپانيا 2004

 بازديد از نمايشگاه توليدات گلخانه اي كشور تركيه 2006 آنتاليا

 بازديد علمي  از گلخانه هاي توليد نشاي پيوندي در آنتاليا 20006

 بازديد علمي از موسسه  S & G به نژادي و توليد  بذر گياهان زينتي كشور هلند 2007 

 ارایه سخنرانی علمی در كنفرانس مديريت تلفيقي عوامل خسارت زا محصولات گلخانه اي IOBC هلند 2008

 ارايه سخنراني در بيش از 10 كنفرانس علمي و ملي توليدات گلخانه اي كشور