وب سايت دکتر ولی اله بنی عامری

مقالات علمی

- In English:

1- A review of thrips ... of ornamental plants in iran
2- Biology of the two spotted spider mite .... of eggplant in iran
3- Host stage preference by aphidius colemani ... on greenhouse ccucumber
4- Identification and determination of ... on ornamental plants in iran
5- Iimidacloprid as a soil application ... in greenhouse cucumber
6- Natural parasitism of liriomyza sativae ... and greenhouse conditions
7- Occurrence and population trends .... and greenhouse conditions
8- Status of IPM program in greenhouse crops in Iran, success and needs
9- Study of the officacy of ... to control aphis gossypii in greenhouse cucumber
10- The predatory bug orius niger ... for controlling thrips tabaci in iran
 
- In Persian:

- مقالات فارسی

1- کاهش هزینه های تولید و مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای گل و گیاهان زینتی
2- برنامه مديريت تلفيقي توليد و حفاظت محصولات گلخانه اي و جایگاه آفت کش ها
3- راهكارهاي مديريت تلفيقي آفات سبزيجات گلخانه‌اي

4- فهرست سموم مصرفي (توصیه نشده) در محصولات گلخانه ای کشور توسط کشاورزان

5- فهرست عوامل خسارتزا ( حشرات، كنه ها، بيماريها، علف هاي هرز، جانوران و كمبودها)  گياهان گلخانه‌اي
6- معرفي كارت هاي آموزشي IPP براي بهره برداران و كارگران محصولات گلخانهاي
7- برنامه مديريت تلفيقي احداث و نگهداري گياهان فضاي سبز شهري
8- وضعيت جاري مديريت آفات و بيماريهاي گياهان زينتي منطقه پاكدشت ـ تهران چالش‌ها و راهكارها
 

.

کليه حقوق اين سايت محفوظ ميباشد.
 
Copyright © 2008 - All rights reserved - Design By Entomoloy